image

Privacy verklaring

Deze verklaring heeft betrekking op NOA amsterdam, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Alle van Steenis, voorzitter NOA. Hij is te bereiken via mail @ noa-amsterdam.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

NOA Amsterdam verwerkt enkel de persoonsgegevens die in het contactformulier en het aanmeldformulier ingevuld worden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Studentennummer
  • CV

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ook niet met toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail @ noa-amsterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

NOA Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
  • jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Jou te koppelen aan een geschikte opleidingsplaats.
  • NOA Amsterdam analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Deze analyse wordt niet gedeeld met derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

NOA Amsterdm neemt geen besluiten nav geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door een aan NOA Amsterdam verbonden persoon

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NOA Amsterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Je gegevens worden bewaard bij de schoolopleider van de betreffende school. Indien we je geen geschikte opleidingsplaats kunnen aanbieden, worden je gegevens vernietigd.
Indien je een geschikte opleidingsplaats hebt bij NOA dan bewaren we jouw gegevens voor een jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uiteraard gaan wij voorzichtig met jouw gegevens om. Met betrekking tot jouw persoonsgegevens hebben enkel de schoolopleider van de betreffende school waar je een opleidingsplaats hebt en de programmaleider toegang. NOA Amsterdam verkoopt jouw gegevens uiteraard niet aan derden. De gegevens worden bewaard middels Google forms/drive. Mochten bestanden gedeeld worden met derden, is dat hier terug te vinden. Met GoogelDrive/Forms is overeengekomen dat zij geen toegang tot de data hebben, mits dat om wettelijke redenen noodzakelijk is. NOA Amsterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NOA Amsterdam gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NOA Amsterdam gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al gei╠łnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NOA Amsterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mail @ noa-amsterdam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. NOA-Amsterdam.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. NOA Amsterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NOA Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mail @ noa-amsterdam.nl